Rođena je 14.07.1958. godine u Valjevu. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, diplomirala je 17.03.1983. godine sa prosečnom ocenom 8,28.

U stalni radni odnos primljena je 01.03.1985. godine na II Hiruršku kliniku. Sada je zaposlena na Klinici za kardiohirurgiju KCS, Centar za anesteziologiju i reanimatologiju KCS.

Specijalistički ispit iz anesteziologije sa reanimatologijom položila je sa odličnim uspehom 17.06.1988. godine.

Na Medicinskom fakultetu u Beogradu 29.12.1998. godine, odbranila je magistarsku tezu iz oblasti mikrobiologije pod nazivom “Analiza vrednosti mera i postupaka u prevenciji infekcija posredovanih centralnim venskim kateterom” i stekla zvanje Magistra medicinskih nauka.

Zvanje Primariusa stekla je 31.01.2013.godine.

Doktorsku disertaciju iz oblasti kardiologije sa temom „Preventivna ugradnja implantabilnog kardioverter defibrilatora kod bolesnika sa ishemijskom bolešću srca i aortokoronarnim bajpasom“ odbranila je 08.11.2013. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Zvanje Naučnog saradnika stekla je 18.12.2014.godine, a reizabrana je 2020. godine.

Subspecijalista je iz oblasti kardiovaskularne i torakalne anestezije od 24.02.2021. godine.

Kao prvi autor ili koautor je u 25 radova objavljenih u međunarodnim i domaćim stručnim časopisima. Takođe je kao autor ili koautor u 75 radova izlaganih na međunarodnim i domaćim kongresima.

Učestvivala je u pisanju poglavlja u knjizi Kardiologija katedre za specijalističku nastavu iz kardiologije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, objavljene 2011. godine i u knjizi Perioperativna medicina I, urednik dr Prof. Nevena Kalezić, objavljene 2020. godine. Takođe je bila saradnik na pisanju knjige Istorija kardiohirurgije u Srbiji urednika Prof. dr Dušana Velimirovića, objavljene 2017 godine.

Predavač je na katedri za specijalističku nastavu iz kardiohirurgije na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

Održala je više predavanja po pozivu na međunarodnim i domaćim simpozijumima i kongresima.

Kao glavni istraživač je 2013-2014 učestvovala u međunarodnoj kliničkoj studiji pod nazivom ‘A Follow-on, Observational, Prospective Study in High Risk Patients to Evaluate Novel Renal Biomarkers as Early Predictors of Acute Kidney Injury Following Cardiopulmonary Bypass Surgery’ i u  “ VALVOSOFT® FIM-STUDY Prospektivno, kontrolisano kliničko istraživanje sa jednom grupom za lečenje ispitanika koji imaju tešku simptomatsku stenozu aortne valvule pomoću Valvosoft® impulsne kavitacione ultrazvučne terapije (Pulsed Cavitational Ultrasound Therapy – PCUT) – prvi put sa ljudima” (VALVOSOFT® FIM-STUDY“Prospective, controlled, single-arm clinical investigation for the treatment of subjects with severe symptomatic aortic valve stenosis using Valvosoft® Pulsed Cavitational Ultrasound Therapy (PCUT) – First- In-man”).

Aktivno je učestvovala u izradi Kliničkih algoritama u grupi anesteziologije i reanimatologije i kardiohirurgije u organizaciji Kliničkog centra Srbije.

Član je Svetskog udruženja trauma-anestezije i intenzivne nege (ITAACS)  od juna 1995 godine, Udruženja kardiovaskularnih hirurga Srbije od 2001 godine, član Evropskog udruženja anesteziologa (ESE) i Srpskog lekarskog društva (SLD).